Számlaadat-szolgáltatás

A nav által kiadott teljes tájékoztató itt érhető el:

 

A_szamlaadat_szolgaltatas_2020._julius_1_jet_l_alkalmazando_szabalyai_kibocsatoi_oldalon

 

KIVONAT
a
NAV tájékoztatóból

 

2020. július 1-jétől számlaadat-szolgáltatásra kötelezettek mindazok, akik az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek:

  • áfa alanyok,
  • belföldön nyilvántartásba vett áfaalany részére, belföldön teljesítenek termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást, és
  • erről számlát, számlát helyettesítő okmányt állítanak, bocsátanak ki.

 

Kik a számlaadat-szolgáltatásra kötelezett áfaalanyok?

 

Az adóalany fogalmát meghatározó főszabálynak megfelelően áfaalany az a jogképes személy, szervezet, aki saját neve alatt gazdasági tevékenységet folytat, tekintet nélkül annak helyére, céljára és eredményére. E fogalomból következően nem csak azok tartoznak az adóalanyok körébe, akik áfa megfizetésére kötelezettek, hanem azok is, akik például:

– alanyi adómentességet alkalmaznak, vagy

– kizárólag közérdekű vagy speciális jellegére tekintettel adómentes (azaz tárgyi adómentes) tevékenységet folytatnak.

 

Milyen termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás bizonylatáról kell adatot szolgáltatni?

A számlaadat-szolgáltatási kötelezettség alá eső termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás tekintetében a jogszabály – azon túl, hogy az ügyletet belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére teljesítsék – csak azt a feltételt szabja, hogy annak belföldön teljesítettnek kell lennie.

 

Számlaadat-szolgáltatás teljesítendő:

– az olyan termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról, amelyhez kapcsolódóan az általános szabályok szerint kerül sor áfa áthárításra,

– a belföldi fordított adózás alá tartozó ügyletről,

– az adómentes ügyletről, ide értve az alanyi adómentesként teljesített ügyletet is, de kivéve a Közösségen belüli adómentes termékértékesítést,

– az Áfa tv. különös szabálya szerint adózó ügyletről, így például a használt ingóságokra, gyűjteménydarabokra és régiségekre vonatkozó különös szabályok, az utazásszervezési szolgáltatásra vonatkozó különös szabályok, a mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalanyra vonatkozó különös szabályok vagy a befektetési aranyra vonatkozó különös szabályok alá tartozó ügyletekről kiállított/kibocsátott számláról, számlával egy tekintet alá eső okiratról is.

 

Mik a számlaadat-szolgáltatási kötelezettség alá eső bizonylatok?

 

Számlaadat-szolgáltatási kötelezettség teljesítendő a terméket értékesítő, szolgáltatást nyújtó adóalany Áfa tv. szerinti számlájáról, és a számlával egy tekintet alá eső okiratáról. A számla fogalmába beletartozik az egyszerűsített számla, a gyűjtő számla, az ügylet ellenértékébe beszámító előlegről kiállított számla, és az előleg beszámításával készült végszámla is. Számlával egy tekintet alá eső okirat a számla bármely adatát megváltoztató bizonylat, így az érvénytelenítő számla és módosító számla is (ide értve az adóalapot és/vagy adót érintő módosító bizonylat mellett az olyan tartalmút is, ami például az eredeti számlán feltüntetett teljesítési időpontot változtatja meg).

 

Az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed az elektronikus és a papíralapú bizonylatokra egyaránt. Adatszolgáltatási kötelezettség alá esik a nyomtatvány használatával kibocsátott és a számlázó programmal előállított bizonylat is. Az online pénztárgéppel előállított számla azonban nem tartozik ebbe a körbe, ez utóbbiról az online pénztárgépre vonatkozó szabályok szerint valósul meg adatszolgáltatás.

 

Hogyan kell teljesíteni az adatszolgáltatást?

 

A számlaadat-szolgáltatást a NAV által biztosított elektronikus felületen – az Online Számla rendszerben – kell teljesíteni. Az elektronikus felület (elérhető: https://onlineszamla.nav.gov.hu) az adóalany és az eljárásra jogosult személy egyedi azonosítását követően használható.

 

A regisztrációval kapcsolatban a következő oldalon található bővebb információ: https://onlineszamla.nav.gov.hu/tajekoztatas_a_regisztraciorol.

 

Adatszolgáltatás számlázó programból

 

A számlázó programnak a számlaadat-szolgáltatást emberi beavatkozás nélkül, automatikusan kell elvégeznie. Az adatszolgáltatás elvégzésének a feltétele, hogy a számlázó program kapcsolódjon internetes hálózatra.

 

Adatszolgáltatás nyomtatvány alkalmazásával kibocsátott számláról

 

Az adóalanynak a nyomdai úton előállított nyomtatvány használatával kibocsátott számla, számlával egy tekintet alá eső okirat esetén a bizonylat Áfa tv. szerinti kötelező adattartalmáról kell adatot szolgáltatnia. Az adatszolgáltatás a bizonylat kibocsátását követő naptári napon belül teljesítendő, ha a számlában vagy számlával egy tekintet alá eső okiratban az áthárított adó összege eléri vagy meghaladja az 500 000 forintot. Egyéb esetben a kibocsátást követő négy naptári napon belül köteles adatot szolgáltatni. A nyomdai úton előállított nyomtatvány használatával kibocsátott bizonylatról (kézi számláról) az Online Számla rendszerben kell adatot szolgáltatni, a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat adatainak kézi rögzítésével. Ha a számlaadatok rögzítése hibásan történt (vagyis a rögzített adatok és a számlaadatok között eltérés van), akkor az adatszolgáltatás érvénytelenítését követően van mód a számlaadatok helyes rögzítésére.

 

A bizonylat milyen adatairól kell adatszolgáltatást teljesíteni?

 

Az adatszolgáltatási kötelezettség a számla, számlával egy tekintet alá eső okirat Áfa tv. szerinti kötelező adattartalmára vonatkozik. A számla kötelező adattartalmát az Áfa tv. 169. §-a határozza meg. Ez a jogszabályi előírás például egyszerűsített számla, gyűjtőszámla esetén az Áfa tv-ben meghatározott eltérésekkel alkalmazandó. A számlával egy tekintet alá eső okirat kötelező adattartalmát az Áfa tv. 170. §- a határozza meg. Előírásából következően az okiratnak mindig tartalmaznia kell például annak a számlának a sorszámát, amit módosít vagy érvénytelenít. Az Áfa tv. 169. §-a alapján a számlában kötelező szerepeltetni a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás adóalapját, adóját (egyszerűsített számla esetén az adót is tartalmazó ellenértékét és az adó százalékértékét). Az adó alapját főszabály szerint az a pénzben kifejezett ellenérték képezi, amit az adóalany a termék, szolgáltatás ellenében kap (vagy kapnia kell).

A számla kibocsátására rendelkezésre álló idő változása

A számla kibocsátására meghatározott, a teljesítéstől (előleg esetén az adófizetési kötelezettség keletkezésétől) számított ésszerű idő 2020. július 1-jétől 15 napról 8 napra csökken. A számlakibocsátásra rendelkezésre álló határidő csökkentése azon ügyletekről kiállított vagy kibocsátott számlákra vonatkozik először, amelyek teljesítése 2020. június 30-át követi.

 

A belföldi adóalany beszerző adószámát fel kell tüntetni a számlán

2020. július 1-jétől módosul a számla kötelező adattartalmára vonatkozó előírás is. Ennek értelmében a számlán – függetlenül attól, hogy a bizonylat tartalmaz-e áthárított áfát illetve milyen összegben – fel kell tüntetni a belföldi beszerző adóalany adószámának első 8 számjegyét. A törvényi megfogalmazás szerint, a számla kötelező adattartalmát képezi a termékbeszerző, szolgáltatást igénybe vevő „adószámának vagy csoportos általánosforgalmiadó-alanyiság esetén csoportazonosító számának első nyolc számjegye, amely alatt, mint belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére a termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást teljesítették, feltéve, hogy a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója gazdasági céllal belföldön telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön”.

 

E változás kapcsán hangsúlyozandó, hogy a belföldi fordított adózás38 hatálya alá tartozó ügylet esetén az adószám 11 számjegyét kell szerepeltetni a számlán, az első 8 számjegy feltüntetése nem elégséges. 39 A belföldi adóalany beszerző adószámának feltüntetésére vonatkozó kötelezettség azon ügyletekről kiállított vagy kibocsátott számlákra vonatkozik először (az áthárított áfára vonatkozó értékhatártól függetlenül), amelyek teljesítése 2020. június 30-át követi.