Munkáltatóknak

Itt megtalálja azokat az információkat, melyek segítséget nyújtanak— mint munkáltatónak— a foglalkozás-egészségügy legfontosabb előírásainak, fontosságának megismeréséhez:

Mit jelent a foglalkozás-egészségügy?

A foglalkozás-egészségügyi (üzemorvosi) ellátás elsősorban előzetes, időszakos, soron kívüli munkakör betöltéséhez szükséges alkalmasság elbírálásához szakorvosi vizsgálat elvégzése. Ezt megelőzően az adott munkáltatónál a munka környezet, munkafeltételek és a munkakörök felmérése a munkavédelmi szakemberrel együtt. A munkáltató és a munkavállaló együttes tájékoztatása a munkakörülmények megfelelő kialakítása érdekében. (ez a munkahigiénés szemle).

Kinek van szüksége foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásra?

Minden munkáltató, létszámtól függetlenül, köteles alkalmazottai részére foglalkozás-egészségügyi ellátást biztosítani.

Milyen jogszabályok szólnak a foglalkozás-egészségügyről?

A foglalkozás-egészségügy törvényi szabályozásáról a 27/1995. (VII. 25.) számú NM rendelet, és a 89/1995. VII.14. Korm. rend gondoskodik. Ezek alapján az állam minden munkáltató számára 1995. október 1-től kötelezővé teszi a foglalkozás-egészségügyi ellátás biztosítását akár fizikai, akár szellemi munkakörben foglalkoztatott dolgozója van.

A legfontosabb jogszabályok:

  • A Népjóléti Miniszter 27/1995 (VII.25.) NM rendelete a foglalkozás – egészségügyi szolgáltatásról
  • A Kormány 89/1995. (VII.14.) Korm. rendelete a foglalkozás – egészségügyi szolgálatról

Milyen teendői vannak a Munkáltatónak?

A 89/1995 (VII.14) korm. rendelet 2 § -ának (2) bekezdése szerint a munkáltató, – a magánszemély munkáltató kivételével – a működése megkezdését követő két hónapon belül köteles az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség területileg illetékes munkavédelmi felügyelőségének (a továbbiakban: munkavédelmi felügyelőség) bejelenteni

  1. székhelyének és telepeinek címét
  2. tevékenységeit
  3. a számára foglalkozás egészségügyi szolgáltatást nyújtó szolgáltató nevét és címét
  4. a foglalkoztatott, foglakozás egészségügyi szolgáltatásban részesülő munkavállalók számát és foglakozás egészségügyi osztályba sorolását

A munkáltató a jogszabályban előírt adatokban bekövetkezett változást éves rendszerességgel, minden év február 15. napjáig köteles bejelenteni a munkavédelmi felügyelőséghez.

A munkáltató a közte és a foglakozás egészségügyi szolgáltató között a szolgáltatás nyújtására létrejött megállapodás hatályának megszüntetését, a megszűnés időpontjának megjelölésével, valamint a szolgáltatást nyújtó orvos személyében bekövetkezett változást annak kezdő időpontjának feltüntetésével a változás megtörténtétől számított három munkanapon belül köteles bejelenteni a munkavédelmi főfelügyelőséghez.

Milyen szolgáltatást kap a megrendelő?

  • Új alkalmazottak munkaalkalmassági vizsgálata, az állományban levők rendszeres szűrővizsgálata.
  • Foglalkozási megbetegedések, és azok lehetséges okainak vizsgálata.
  • A munkavégzés egészségkárosító hatásainak elkerülését segítő, és az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadás.
  • Az előírt egészségügyi könyvek, egyéb okmányok, jogosítványok kiállítása ill. meghosszabbítása.

Ki jogosult ellenőrzni a szolgáltatás igénybevételét?

A szerződés meglétét, annak betartását a helyi ÁNTSZ ellenőrei felügyelik, hiányosság vagy szabálytalanság esetén 50.000-500.000 forint büntetést róhatnak ki.

Ki jogosult ilyen szolgáltatást nyújtani?

Ezt az ellátást csak ÁNTSZ engedéllyel rendelkező szakorvosok végezhetik.